15. 3. 2019

3. sekce: Město a lidé v odkazu Tomáše Bati

Baťův odkaz je spojován především s podnikáním ve vztahu k inovativním formám řízení firem. Na druhé straně je však vhodné představit i druhou tvář Tomáše Bati, coby klíčového aktéra rozvoje města Zlína, kdy je nutné si uvědomit, že společnost Baťa nevyvážela pouze svůj koncept produkce, nýbrž model města. V tomto ohledu si sekce klade za cíl představit způsoby urbánního rozvoje města Zlína a jeho strategického řízení během působení Tomáše Bati v oblasti veřejné správy v návaznosti na vybrané veřejné politiky, spolu se zhodnocením přenosu jeho přístupu vládnutí (public management) do současných pojetí rozvoje měst, které se opírají o koncept public governance.

Panelová diskuse

A) Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje 13-15 hodin

Moderuje: Lukáš Trčka a Pavel Bednář

Úvodní prezentace: Lukáš Trčka (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)

Ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Zlínský kraj. Před nástupem do CzechInvestu podnikal a pracoval jako vysokoškolský učitel. Odborně se profiluje do oblasti řízení procesů nejen v podnikové praxi, ale v poslední době také ve veřejném sektoru. Baví se tématy geodemografie a moderní pedagogiky. S rodinou žije ve Zlíně.

 

Řečníci:

Jiří Havlík (POZIMOS, a. s.)

Vystudoval VUT v Brně na fakultě stavební. Svoji profesní dráhu začal v Pozemních stavbách Gottwaldov, kde do roku 1991 pracoval v řídících funkcích při realizaci staveb. Absolvoval postupně celou řídící vertikálu od mistra, přes stavbyvedoucího, vedoucího stavebního střediska, vedoucího inženýra závodu až po výrobního náměstka podniku. V roce 1991 se stal majitelem a ředitelem stavební společnosti POZIMOS. Profese ho přivedla rovněž k intenzivnímu zájmu o historii výstavby a rozvoje Zlína za éry Tomáše a Jana Bati. Po roce 1989 přišlo období, kdy tato dříve tabuizovaná část historie Zlína zažila renesanci, ke které spolu s architektem Pavlem Novákem přispěl vydáním publikace Zlínská architektura. Publikace souborně dokumentuje fenomén zlínského funkcionalismu.

Martin Jarolím (CREAM Real Estate, s. r. o.)

Osobnost spojená především s konverzí a regenerací areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně, kde působí od roku 2000. Stojí za převodem budovy č. 21 (aktuálně sídlo Zlínského kraje a krajské pobočky Finančního úřadu), budov č. 14 a č. 15 (Baťův institut). Od roku 2006 realizuje projekty v rámci skupiny CREAM, vč. oddlužení skupiny Svit a odblokování majetku bývalých Baťových závodů. Dnes skupina CREAM vlastní přibližně 40 procent plochy areálu. Pod vedením Martina Jarolíma byl do úspěšného konce doveden projekt trendového loftového bydlení na max32, před dokončením je moderní office house na budově HOUSE 64. V budoucnu v areálu skupina plánuje výstavbu multifunkčního obchodně-volnočasového centra FABRIKA. CREAM působí v rámci celé České republiky. Martin Jarolím je členem představenstva uzavřeného investičního fondu CREAM SICAV a.s., do jehož portfolia patří společnost CREAM Real Estate s.r.o., ve které je jednatelem.

 

Jiří Korec (primátor města Zlína)

Na Českém vysokém učení technickém v Praze vystudoval obory Kybernetika a měření, Biomedicínské inženýrství a Podnikání a management v průmyslu. V letech 2012 až 2016 pracoval na pozici vedoucího technického oddělení ve zlínské společnosti zabývající se výrobou zdravotnické měřící techniky. Do komunální politiky vstoupil v roce 2014, kdy byl zvolen za hnutí ANO 2011 do Zastupitelstva města Zlína. Stal se členem kontrolního výboru, správní rady fondu mládeže a tělovýchovy, a komisí. Na podzim roku 2016 se stal náměstkem primátora, do jeho kompetencí patřila kultura, správa bytů, oblast IT a později i investice. V roce 2018 byl opět zvolen za hnutí ANO 2011 do zastupitelstva města a na jeho ustavujícím zasedání dne 1. listopadu 2018 byl zvolen primátorem města Zlína. Do jeho kompetencí patří například oblast realizace investičních akcí, strategického rozvoje a IPRÚ, dotací, cestovního ruchu a je garantem spolupráce města s UTB. Jiří Korec je ve 32 letech dosud nejmladším primátorem v novodobé historii města Zlína.

 

Martin Růžička  (LUMINAR Film, s. r. o., Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.)

Martin Růžička vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně a dvacet let pracoval v justici. V současné době je filmovým a televizním producentem. Je místopředsedou Regionálního filmového fondu, členem Výkonné rady Zlínského kreativního klastru a majitelem Creative Hill College. Nadační fond Martina Růžičky s odbornou spoluprací Fakulty multimediálních komunikací pořádal prestižní mezinárodní soutěž Talent design.

 

 Čestmír Vančura (Kovárna VIVA, a. s., FILMFEST, s. r. o., Zlínský kreativní klastr, z. s.)

Vystudoval obor strojírenské technologie na strojní fakultě VUT v Brně. V roce 1992 se svými společníky založil společnost Kovárna VIVA. Dnes zastává pozici předsedy Dozorčí rady a je stále spoluvlastníkem firmy. Je též předsedou Nadačního fondu Kovárny zřízeného pro podporu vzdělávání, historie řemesla a průmyslu, výtvarného umění a charitativní činnosti, členem Vědecké rady UTB ve Zlíně, členem Rady pro vnitřní hodnocení UTB a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, kterou spoluzakládal. Od roku 2014 působí jako prezident Zlín Film Festivalu – mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Je aktivním členem skupiny pro rekonstrukci Velkého kina, nově prezidentem Zlínského kreativního klastru, předsedou Sdružení podnikatelů Baťova areálu a zastupitelem města Zlína.

 

Lukáš Výlupek (Arthur D. Little, s. r. o.)

Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Již v rámci svého doktorského studia začal pracovat jako strategický poradce pro přední poradenské společnosti jako jsou KPMG Consulting, The Boston Consulting Group nebo Arthur D. Little. V rámci jeho téměř dvacetileté kariéry se podílel na mnoha strategických projektech pro vrcholový management největších globálních firmem nejen v rámci Evropy, ale také v jihovýchodní Asii nebo na Blízkém východě, kde působil v průběhu posledních šesti let. Mezi jeho klienty patří také národní vlády budující nová ekonomická města nebo municipality implementující model chytrých měst. Od začátku letošního roku se vrátil zpět do České republiky a nyní působí na pozici Partnera pražské kanceláře společnosti Arthur D. Little, kde má na starosti rozvoj aktivit v rámci střední a východní Evropy.

 

Josef Zicha (Zlínský kraj)

Je náměstkem hejtmana Zlínského kraje. V krajské radě zodpovídá za strategický rozvoj a územní plánování; věnuje se zejména projektům jako je příprava výstavby vodního díla Vlachovice, Strategická průmyslová zóna Holešov či rozvoj inovací včetně fungování Technologického inovačního centra Zlín. Zároveň je od roku 1998 starostou obce Vysoké Pole, která v roce 2013 získala titul Vesnice roku ve Zlínském kraji. Je spoluzakladatelem a místopředsedou Sdružení místních samospráv České republiky. Podílel se na založení politického hnutí STAN (Starostové a nezávislí) a od roku 2004 je jeho místopředsedou.

 

Panelová diskuse

B) Od Baťova Zlína ke smart city 15,30-17,30 hodin

Moderuje: Pavel Velev a Pavel Bednář

Úvodní prezentace: Filip Kučera (Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

Je doktorandem na Ústavu regionálního rozvoje veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy se podílel na přípravě řady projektů, studií proveditelnosti i strategických plánů. Ve svém výzkumu se zabývá využitím inovací v řízení a rozvoji obcí a měst. Je hlavním řešitelem projektu „Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice“ financovaného Technologickou agenturou ČR. Zajímá se také o téma behaviorální ekonomie a její aplikaci ve veřejné správě.

 

Řečníci:

Martin Habuda (Technologické inovační centrum Zlín)

Martin Habuda působí v Technologickém inovačním centru Zlín na pozici analytika, zabývá identifikací možností ke zlepšení inovačního ekosystému Zlínského kraje. V uplynulých letech působil na oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, kde se zabýval především strategickým plánováním a dále řadou rozvojových projektů a konceptů. Nyní s městem externě spolupracuje na remodelaci plánovacích procesů a na přípravě nové strategie rozvoje města a dalších strategických dokumentů. O rozvoji statutárního města Zlína přednáší na odborných konferencích a seminářích a také studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dále se zabývá problematikou udržitelné městské mobility a aktivně vystupuje jako propagátor městské cyklistické dopravy.

 

Petra Konečná (Deloitte)

Petra Konečná je senior konzultantkou ve společnosti Deloitte, kde se zaměřuje na poradenství pro veřejnou správu a start-upy, a to zejména v oblasti Smart Cities a datové analytiky. Dále je projektovou manažerkou start-upu Obce v datech, který si klade za cíl podpořit strategické plánování a rozhodování obcí a krajů na základě dat a celkový koncept otevřených dat. Od loňského roku je také členkou expertní skupiny Evropské komise pro oblast sdílení dat mezi soukromým a veřejným sektorem, kde se v uskupení 23 expertů z Evropské Unie podílí na doporučeních pro Evropskou komisi jakým způsobem rozvíjet sdílení dat mezi soukromým a veřejným sektorem.

Robert Stržínek  (město Valašské Meziříčí)

Robert Stržínek je od roku 2014 starostou města Valašské Meziříčí. Více jak dvacet let soukromě podnikal v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Pod jeho vedením zpracovalo město strategický dokument „CHYTRÝ VALMEZ“. Valašské Meziříčí se v této souvislosti zaměřuje především na témata elektronizace veřejné správy, elektromobility, efektivního hospodaření s odpady a energetiku.

 

Lucie Šmardová (nezávislá kurátorka a historička umění)

Vystudovala obor Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a Teorii a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde prošla několika stážemi. V letech 2014-2015 působila jako kurátorka v KGVU ve Zlíně. V současnosti působí jako nezávislá kurátorka a historička umění, zabývá se současným uměním, architekturou a designem. Je členkou spolku aArchitektura a projektovou manažerkou Zlínského architektonického manuálu, organizuje procházky po zlínské architektuře. Je autorkou výstav Momenty a momentky (2011) a na ni navazující prezentaci Kovářovi žáci nebo popularizační akce Den otevřených domků, po Letné s paní Baťovou (2018). Spolupracuje s českými a slovenskými periodiky.

 

Jakub Unucka (Moravskoslezský kraj)

Jakub Unucka je náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast dopravy a chytrého regionu. Je jednou z předních osobností České republiky propagující koncept „smart city“ a „smart regions,“ který také aktivně rozvíjí a podílí se na řadě projektů, zejména v oblasti infrastruktury chytrých sítí. V minulosti pracoval jako výkonný ředitel mezinárodní IT společnosti působící v oboru automatizace a čárových kódů a dodnes se této problematice věnuje jak na poli podnikatelském, tak akademickém. Jako vůbec první v České republice rozvinul koncept „smart region“ do podoby autonomní agendy a stal se prvním politikem, jehož gesce tvoří právě oblast rozvoje chytrých technologií.