Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

Inspirace pro rozvoj města a kraje

Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

V roce 1975 vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Po krátké praxi zemědělské inženýrky se věnovala pedagogice a učitelství. Po úspěšném absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zde od roku 1996 působila jako odborná. V letech 2004 až 2012 působila na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se věnovala kromě práce odborné asistentky také problematice Baťovské výchovy. V rámci svého působení na fakultě vydala dvě monografie s tématikou edukace v baťovském vzdělávacím systému a zhodnocení volného času občanů Zlína.

Olga Gröschlová, M.D.

Celý život se zabývala preventivní medicínou jak v životním, tak i pracovním prostředí. Osmnáct let pracovala jako ředitelka Krajské hygienické stanice. Tématem její atestační práce z veřejného zdravotnictví byl „Systém zdravotní péče ve firmě Baťa do roku 1945“: Zatímco v Evropě byl přijat dokument týkající se prevence srdečních a cévních onemocnění až v roce 1984, lékař Baťovy nemocnice MUDr. Vojtěch Tolar zpracoval již v roce 1940 studii „Boj proti srdečním chorobám a pravidelné prohlídky zdravých“. Další studie z roku 1936 na téma „Význam vyšetřování zdravých pro prevenci“ se zabývala významem prevence i z ekonomického hlediska. Dnes se jen pomalu vracíme k prevenci a jejímu významu a Baťův systém zdravotní péče, včetně Vědeckého ústavu pro průmyslové zdravotnictví, by nám mohl být vzorem.

PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, Ph.D.

Narodila se v roce 1955 v rodině bývalého Baťova mladého muže ve Zlíně na Letné. Byla vychovávána v duchu Baťových zásad a již od dětství slýchala, jak to ve Zlíně za Bati vypadalo. Po studiích na gymnáziu a Pedagogické fakultě v Ostravě vyučovala nejprve na základní škole, později na Střední škole obchodně technické, jejímž zřizovatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vliv rodinné výchovy a profesní obdiv k Baťově dokonalému vzdělávacímu systému ji přivedly k podrobnějšímu studiu baťovské doby. Ve svých pracích se věnuje především baťovskému školství a možnosti implementace jeho prvků do současných podmínek.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Narozen roku 1946 ve Zlíně. Vystudoval obory historie-filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a absolvoval odbornou archivní stáž v Národním archivu v Paříži. V letech 1970-1972 pracoval jako archivář ve Státním okresním archivu v Mikulově, později jako historik v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně. V současné době působí v knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se zejména hospodářskými dějinami 19.-20. století a specializuje se na vývoj a působení firmy Baťa.

Jan Viktora

Narodil se v roce 1931. Studium na Baťově škole práce ve Zlíně zahájil v roce 1946, kdy dosáhl potřebného věku 15 let. Následně absolvoval také prodavačský kurz a stal se zástupcem vedoucího obchodního domu v Ostravě. Během života se však vrátil k obuvnickému průmyslu a podílel se na standardizaci obuvnických norem. V současné době je aktivním členem Klubu absolventů Baťovy školy práce.

Věra Kolková

Narodila se v roce 1927. Během svého dětství se seznámila s Marií Baťovou. Na její doporučení se v pozdější době stala prodavačkou a správkařkou punčoch. Během svého vzdělávání na Baťově škole práce se naučila zejména odpovědnosti a schopnosti řešit nepříjemné záležitosti ihned a bez odkladu. Studium na Baťově škole práce prohloubilo její zájem o umění. V roce 1971 založila Klub přátel výtvarného umění. Je aktivní členkou Klubu absolventů Baťovy školy práce.

MUDr. Miroslav Adámek

Povoláním lékař – chirurg, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc. V roce 2010 kandidoval jako nestraník v komunálních volbách a byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlína. V současnosti vykonává funkci primátora města Zlína. Do jeho kompetencí patří například školství, za své priority označil také řešení problémů v dopravě a cyklodopravě a snaží se zasadit o zvýšení důvěry obyvatel města v magistrát. Vedle funkce primátora je také prezidentem hokejového klubu PSG Zlín. Je ženatý, má dva syny. Řídí se mottem: „Politika, a někdy i život, to je hlavně o improvizaci“.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Povoláním lékař-pediatr, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během své zdravotnické dráhy působil také jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro léčebnou péči, přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a primář Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava. Od roku 1992 působí také jako vysokoškolský pedagog, v letech 2005-2008 byl děkanem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, v současné době je děkanem Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity. V roce 2011 byl jmenován profesorem sociální práce. Je členem Společnosti pro kulturu a umění, Klubu přátel výtvarného umění a České hudební společnosti. V letech 2006-2012 byl ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Mgr. Ladislava Horňáková

Je vedoucí odborného oddělení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, kde působí od roku 1986 jako kurátorka sbírek. Věnuje se odborné a výzkumné práci související se sbírkami zlínské galerie, včetně výstav a publikační činnosti. Zaměřuje se na výtvarné umění a architekturu 20. století, především na meziválečné období. V roce 1988 v galerii založila sbírku architektury a profiluje galerii jako centrum pro oblast architektury se zaměřením na architekturu firmy Baťa. Účastnila se významných mezinárodních konferencí o meziválečné architektuře a revitalizaci průmyslových památek. Je autorkou a spoluautorkou desítek výstav, odborných studií a publikací o výtvarném umění a architektuře.

PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.

Narodil se ve Zlíně a prožil pod vlivem baťovské atmosféry celý svůj život. Pochází z baťovské rodiny, dětství prožil v moderním prostředí Zlína, ve zdejších pokusných školách získal základy pro další vzdělávání. Prožil zde i těžká léta válečná a byl svědkem násilné přeměny koncernu Baťa. Více než 30 let pracoval v projektové organizaci, která vznikla z bývalého stavebního oddělení firmy Baťa a měl možnost poznat tvůrčí filozofii budování firmy i města Zlína.

Jan Viktora

Narodil se v roce 1931. Studium na Baťově škole práce ve Zlíně zahájil v roce 1946, kdy dosáhl potřebného věku 15 let. Následně absolvoval také prodavačský kurz a stal se zástupcem vedoucího obchodního domu v Ostravě. Během života se však vrátil k obuvnickému průmyslu a podílel se na standardizaci obuvnických norem. V současné době je aktivním členem Klubu absolventů Baťovy školy práce.

Ing. Jiří Havlík

Absolvoval stavební fakultu Vysokého učení technického. Svoji profesní dráhu spojil s tehdejšími Pozemními stavbami Gottwaldov, kde od svého nástupu do roku 1991 postupně prošel provozními pozicemi. Mezi významné stavby tohoto období, které realizoval, patří Sportovní hala Zlín, provozní budova jaderné elektrárny Dukovany a zejména pětileté působení ve funkci hlavního stavbyvedoucího sídliště Jižní svahy ve Zlíně. V roce 1991 se stal majitelem stavební společnosti POZIMOS. Za vrchol své profesní dráhy považuje rekonstrukci České národní banky v Praze. Baťovský odkaz ho zajímal z profesního hlediska stavaře již od jeho studií na stavební fakultě, přestože tehdejší doba dělala vše pro to, aby byl tento odkaz zapomenut. O to intenzivněji podpořil po listopadu 1989 práci svého dlouholetého přítele a spolužáka Ing. arch. Pavla Nováka, pozdějšího hlavního architekta města Zlína, kdy za jeho přispění vznikla řada publikací o fenoménu Baťa ve stavebnictví.

Ing. arch. Jitka Ressová

Jitka Ressová se narodila ve Zlíně, žila v Luhačovicích. Vystudovala fakultu stavební a Fakultu architektury VUT v Brně. Pracovala v Ateliéru Brno a ve studiu Transat-architekti. V letech 1999 – 2011 působila na Katedře Designu VŠUP Praha ve Zlíně jako asistentka a následně jako vedoucí katedry. Od roku 2003 je členkou kanceláře pro design a architekturu Ellement, která mimo jiné realizovala v roce 2013 projekt revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně. V roce 2012 ukončila doktorandské studia na VŠUP v Praze na téma „Obytná jednotka a její individuální užití“. Od roku 2011 je členkou o.s. aArchitektura.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Od roku 1990 působí jako historik a kurátor sbírky obuvi v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Organizuje mezinárodní konferenci Obuv v historii, která se bude letos v říjnu konat již pošesté za účasti předních světových odborníků a historiků. Na Univerzitě Tomáše Bati přednáší od roku 2001 dějiny obuvnictví pro studenty oboru Design obuvi. Je spoluautorkou expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie – zítra skutečnost“, zpřístupněné od května loňského roku v objektu 14|15 Baťův institut. Publikačně se zabývá dějinami obuvnictví se zaměřením na historii firmy Baťa a české dějiny obouvání.

Ing. Lenka Střálková

Je absolventkou elektrotechnické fakulty VUT v Brně. Od roku 2001 pracuje pro nadnárodní skupinu firem ON Semiconductor, kde je zodpovědná za interní komunikaci a vztahy s veřejností ve firmách koncernu působících v regionu EMEA (Europe, Middle East & Africa). Dříve působila jako manažerka marketingu společnosti PAMA v Rožnově, kde měla na starosti marketing a prodej prvků do sítí kabelových televizí.


Zpět


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.