Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

Baťův odkaz v podnikatelské praxi

Ing. Zdeněk Rybka, CSc.

Je absolventem Baťovy školy práce. Narodil se v roce 1927 a po ukončení povinné školní docházky se vyučil u firmy Baťa, kde prošel také firemní internátní výchovou. Při studiu ve všech pracovních zařazeních se zabýval moderními metodami řízení organizace. Po největší část svého života pracoval v peněžnictví, kde prošel nejrůznějším pracovními pozicemi až do nejvyšších funkcí. V současné sobě je členem výboru Klubu absolventů baťovy školy práce ve Zlíně, jehož posláním je také propagace Baťovy metody práce a jeho filozofie, s cílem přispět k nejrychlejšímu ekonomickému rozvoji.

Ing. Svatopluk Jabůrek

Narodil se v roce 1921 ve Zlíně a roku 1937 nastoupil jako „mladý muž“ u firmy Baťa. Ve výrobě pracoval u lisování gumotextilní obuvi (plimzolek), po realizaci několika zlepšení byl však převeden přímo do laboratoře. Po úspěšném dokončení studia na VUT v Brně nastoupil na Ministerstvo chemického průmyslu do Prahy, kde měl na starosti zavedení syntetického kaučuku a nových chemikálií ve všech laboratořích v republice. Při zřízení generálního ředitelství gumárenského a plastikářského průmyslu ve Zlíně přešel na tento podnik, stal se ředitelem podniku Optimit Odry a pracoval jako přísežný soudní znalec v oboru kaučuku. Zpracoval první nástin historie gumárenského průmyslu u nás a historii zavádění gumárenského průmyslu u firmy Baťa od podpatků až po výrobu pneumatik. Po obnovení Klubu absolventů Baťovy školy práce se stal členem výboru klubu a následně i jeho předsedou.

Ing. Jaroslav Řasa

Podnikat začal po přečtení knihy Tomáše Bati „Úvahy a projevy“. Založil společnost ABRA, která se (se svými více než 8000 zákazníky v ČR/SR a 5000 ve světě) řadí mezi přední firmy v oboru. V posledních letech se Jaroslav Řasa věnuje vývoji nového cloudového ERP systému primaERP, jehož první modul na efektivitu měření času úspěšně představil nejdříve na zahraničních trzích, v ČR a SR touto problematikou zabývá od ledna 2014. Jaroslav Řasa významně podporuje rozvoj podnikání a vzdělávání mládeže. Spoluzaložil Soukromou školy výpočetní techniky, zavedl soutěž Diplomová práce roku, osvětovou aktivitu Můžeš Podnikat a pravidelně pořádá Fórum INSPIRACE, které je platformou pro sdílení podnikatelských zkušeností. Je absolventem ČVUT v Praze, je ženatý, má tři děti. Za své největší štěstí v životě považuje lidi ve svém bezprostředním okolí.

Ing. Jaroslav Sýkora

Je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě a od svého absolutoria zastával významné manažerské pozice v předních českých firmách. Bez ohledu na sektor, ve kterém se nachází při výkonu své profese, se vždy řídí zásadami Systému řízení Baťa. Tyto zásady nectí pouze v pracovním, ale i v soukromém životě. V roce 2012 se stal členem Klubu absolventů Baťovy školy práce. Za základní aspekty Systému řízení Baťa považuje systematické řízení založené na převoditelných principech a vnímání zaměstnanců jako spolupodnikatelů.

Ing. Filip Drapák

Povoláním ekonom, od roku 2007 pracuje ve skupině Světové banky se sídlem ve Washingtonu, D.C. Dříve zastával manažerské pozice v řadě významných společností, např. Societe Generale-Komerční banka, PricewaterhouseCoopers; působil také v orgánech několika společností, např. Mero, Severomoravská energetika, ČSA, Škoda Praha. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na finance a mezinárodní politiku, semestrální studium absolvoval na univerzitě v Kodani. Později na VŠE vyučoval Evropský měnový systém, přednášel také na řadě zahraničních konferencí a univerzit v Evropě, USA, Latinské Americe, Asii i Africe. Profesně se zaměřuje na oblast jak veřejných, tak soukromých financí, velké infrastrukturní projekty a energetiku. Je uznávaným odborník na rozvoj soukromého sektoru a public private partnership.

Ing. Pavel Hajny

Scénárista, spisovatel, novinář. Po absolutoriu ČVUT a FAMU pracoval po léta jako dramaturg Filmového studia Barrandov, po jeho rozpadu pak jako nezávislý novinář pro Českou televizi, Radiožurnál a Primu. Je autorem scénářů řady československých a polských filmů, televizních her a knih, naposled románové biografie "Marie Baťová, první dáma Zlína". Už po deset let rediguje internetový portál www.BataStory.net a zaznamenává vzpomínky starých baťovců v zahraničí.

Ing. Čestmír Vančura

Zakladatel, vlastník a v současnosti i ředitel pro strategický rozvoj ve společnosti KOVÁRNA VIVA a.s. Motivem pro jeho podnikání byla návštěva „kolébky“ průmyslové revoluce - Birminghamu, kde před 200 lety začala průmyslová revoluce. Daří se mu spolu s jeho kolegy vytvářet moderní průmyslový podnik, který má své pevné místo v dnešní konkurenci. Podílí se na činnosti několika charitativních organizací.

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Jedenáct let zastával významnou manažerskou pozici v praxi. V roce 2000 byl jmenován profesorem v odboru Podnikohospodářské teorie a managementu. V publikační činnosti se věnuje Celostnímu managementu a jeho uplatňovaní v globálních podmínkách organizací a institucí různých zaměření a různého poslaní. Jedenáct let bylpředsedouSprávní rady Klubu ekonomůEkonomické univerzity v Bratislavě a v současnosti je předsedou Správní rady Slovenské akademie managementu, o.z.

Ing. Pavel Velev

V současné době zastává funkci ředitele Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval Fakultu technologickou VUT v Brně, obor technologie plastů a gumy. V letech 1981-89 pracoval jako samostatný výzkumný pracovník při vývoji a aplikaci nových materiálů na obuv. V roce 1989 nastoupil na SOU obuvnické, kde od roku 1992 působil jako ředitel. Stal se zakladatelem Mezinárodní obuvnické školy (ISMS) a zahájil spolupráci s firmou Baťa. V roce 1998 odešel na žádost Tomáše Bati Jr. budovat nově založenou Nadaci Tomáše Bati. Jeho životní krédo je baťovsky jednoduché: „Služba veřejnosti“.

Jindřich Jahůdka

Narodil se v roce 1926. Vzhledem k tomu, že jeho otec pracoval u firmy Baťa, měl i on sám k firmě velmi blízko již od raného věku. V roce 1940 začal studovat Baťovu školu práce, zaměření obuvník –gumař. Od roku 1942 navštěvoval večerní obchodní školu. Následně se pak během své profesní praxe věnoval oblasti účetnictví. V současné době je aktivním členem Klubu absolventů Baťovy školy práce. V rámci klubového výboru zastává funkci účetního.

Miroslav Hofman

Narodil se na ve Vyškově. V letech 1980 až 1991 se ve své první „podnikatelské garáži“ věnoval vývoji elektroniky na zakázku, v této dílně vzniklo například první československé IBM PC zavedené za 4 měsíce do výroby či první československá telefonní pobočková ústředna ATEUS. V rámci své podnikatelské činnosti stojí za zrodem společnosti 2N Telekomunikace a.s. a společnosti 2N spol. s r.o. Za tajemství svého úspěchu považuje dodržování zásady: „Začni a opakuj to. Dělej stále více a častěji to, co máš opravdu rád a nabídni to jako službu lidem.“ Podílí se na realizaci projektu „Můžeš podnikat“, sám projekt představuje jako snahu zprostředkovat mladým lidem příběhy výjimečných osobností a pomoci jim, aby se takovými osobnostmi sami stali.

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.

Vystudovala historii a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se hospodářským dějinám ve Slezském ústavu Akademie věd. Habilitovala se v oboru národohospodářství, je profesorkou ekonomie. Odborně se věnuje hospodářským dějinám 19. a 20. století, zejména vývoji podnikání, profilům firem i podnikatelů, podnikatelské etice, otázkám žen v podnikání, ale také transformaci hospodářství ve 20. století. Přednáší na univerzitách v Drážďanech, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Bonnu, je členkou řady vědeckých rad vysokých škol. Přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ing. Zdeněk Michálek

Trenér, kouč, konzultant, ředitel poradenské a vzdělávací společnosti HM PARTNERS s.r.o. Již 20 let rozvíjí lidi a organizace. Začínal ve společnosti TATRA Kopřivnice jako referent zlepšovacích návrhů, končil jako ředitel závodu vyrábějící vozidla T 613. Svou schopnost vést kultivoval studijními pobyty v Anglii, USA a Japonsku. Jeho životní filosofií je služba. Slouží nejen v rámci své profese, ale i jako skaut a rotarián, zejména při výchově mladých, talentovaných vůdčích osobností.


Zpět


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.